BuiltWithNOF
News

(ร่าง)

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดและการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล

-----------------------------

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงกำหนดหลักเกณฑ์การจัดและการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้ใช้ประกาศนี้ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ในประกาศฉบับนี้

คณะ หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะและให้รวมถึงสำนักงานอธิการบดี

คณบดี หมายความรวมถึง ผู้อำนวยการของหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง หรืออนุมัติจ้างให้ปฏิบัติงานแก่คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการอำนวยการหมายถึง คณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค หมายถึง คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการอำนวยการ กำหนดชนิดกีฬาที่จัดการแข่งกันกีฬาบุคลากรภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวมทั้งการประกวดกองเชียร์

ข้อ 4 ให้คณะอนุกรรมการเทคนิค จัดวางระเบียบ ว่าด้วยการจัดการแข่งกีฬาแต่ละชนิดและทำหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องเป็นบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อ 6 คณะที่ประสงค์จะส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องแสดงความจำนงเข้าร่วมการแข่งขันโดยคณบดี หรือผู้ได้รับมอบหมาย

ข้อ 7 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการจัดแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา ตลอดจนจำนวนรางวัล ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการเทคนิคกำหนดไว้ ในระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด

ข้อ 8 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2552

(รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

(ร่าง)

ประกาศ คณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

เรื่อง ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2552

-----------------------------

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552 จำนวน 15 ชนิดกีฬา รวมทั้งการประกวดกองเชียร์ ดังนี้

1. กรีฑา

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

2. ฟุตบอล

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปี2552

3. กอล์ฟ

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

4. แอโรบิก

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

5. สนุกเกอร์และบิลเลียด

ดาวน์โหลดใบสมัคร----- >>>

ดาวน์โหลดแผนที่----- >>>

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

6. เปตอง

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

7. วอลเลย์บอล

ดาวน์โหลดใบสมัคร----- >>>

ดาวน์โหลดตารางแข่งขัน----- >>>

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

8. เทนนิส

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

9. เทเบิลเทนนิส

ดาวน์โหลดใบสมัคร----- >>>

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

10. แบดมินตัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร----- >>>

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

11. ตะกร้อ

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

กำหนดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ

กำหนดการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง

12 .โบว์ลิ่ง

ดาวน์โหลดกำหนดแข่งขัน----- >>>

ดาวน์โหลด ----- >>> ระเบียบ

13. ครอสเวิร์ด

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

14. หมากกระดาน

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

15. ลีลาศ

ดาวน์โหลดประกาศ----- >>>

ดาวน์โหลด ----- >>> ระเบียบ

16. ประกวดกองเชียร์

ดาวน์โหลด ----- >>> ใบสมัคร

ดาวน์โหลดระเบียบ----- >>>

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ 2552

(รองศาสตราจารย์ปรีชา สุนทรานันท์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดตารางกำหนดวันแข่งขัน----- >>>

 

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากร ปีปทองเกมส์

1-8 พ.ค. 2552 ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243